Hạn mức: 50 triệu – 1 tỷ VNĐ. Miễn lãi suất: 45 ngày. Các loại phí: – Phí thường niên: 440k VNĐ; – Phí rút tiền mặt: 4.4%…

Hạn mức: 50 triệu – 1 tỷ VNĐ. Miễn lãi suất: 45 ngày. Các loại phí: – Phí thường niên: 990k VNĐ; – Phí rút tiền mặt: 4.4%…

Hạn mức: 50 triệu – 1 tỷ VNĐ. Miễn lãi suất: 45 ngày. Các loại phí: – Phí thường niên: 990k VNĐ; – Phí rút tiền mặt: 4.4%…

Hạn mức: 50 triệu – 200 triệu VNĐ. Miễn lãi suất: 45 ngày. Các loại phí: – Phí thường niên: 440k VNĐ; – Phí rút tiền mặt: 4.4%…

Hạn mức: 100 triệu – 1 tỷ VNĐ. Miễn lãi suất: 45 ngày. Các loại phí: – Phí thường niên: 990k VNĐ; – Phí rút tiền mặt: 4.4%…

Hạn mức: 10 triệu – 50 triệu VNĐ. Miễn lãi suất: 45 ngày. Các loại phí: – Phí thường niên: 330k VNĐ; – Phí rút tiền mặt: 4.4%…

Hạn mức: 50 triệu – 100 triệu VNĐ. Miễn lãi suất: 45 ngày. Các loại phí: – Phí thường niên: 400k VNĐ; – Phí rút tiền mặt: 4%…

Hạn mức: 10 triệu – 50 triệu VNĐ. Miễn lãi suất: 45 ngày. Các loại phí: – Phí thường niên: 150k VNĐ; – Phí rút tiền mặt: 4%…

Hạn mức: 51 triệu – 100 triệu VNĐ. Miễn lãi suất: 45 ngày. Các loại phí: – Phí thường niên: 400k VNĐ; – Phí rút tiền mặt: 3%…

Hạn mức: 101 triệu – 5 tỷ VNĐ. Miễn lãi suất: 45 ngày. Các loại phí: – Phí thường niên: 600k VNĐ; – Phí rút tiền mặt: 3%…

Hạn mức: 10 triệu – 68 triệu VNĐ. Miễn lãi suất: 45 ngày. Các loại phí: – Phí thường niên: 200k VNĐ; – Phí rút tiền mặt: 3%…

Hạn mức: 69 triệu – 200 triệu VNĐ. Miễn lãi suất: 45 ngày. Các loại phí: – Phí thường niên: 500k VNĐ; – Phí rút tiền mặt: 3%…

Hạn mức: 80 triệu – 1 tỷ VNĐ. Miễn lãi suất: 45 ngày. Các loại phí: – Phí thường niên: 800k VNĐ; – Phí rút tiền mặt: 3%…

Hạn mức: 10 triệu – 70 triệu VNĐ. Miễn lãi suất: 45 ngày. Các loại phí: – Phí thường niên: 400k VNĐ; – Phí rút tiền mặt: 3%…

Hạn mức: 60 triệu – 900 triệu VNĐ. Miễn lãi suất: 45 ngày. Các loại phí: – Phí thường niên: 1.5tr VNĐ; – Phí rút tiền mặt: 3%…

Hạn mức: 24 triệu – 900 triệu VNĐ. Miễn lãi suất: 45 ngày. Các loại phí: – Phí thường niên: 1.2tr VNĐ; – Phí rút tiền mặt: 3%…

Hạn mức: 50 triệu – 90 triệu VNĐ. Miễn lãi suất: 45 ngày. Các loại phí: – Phí thường niên: 500k VNĐ; – Phí rút tiền mặt: 4%…

Hạn mức: 90 triệu – 1 tỷ VNĐ. Miễn lãi suất: 45 ngày. Các loại phí: – Phí thường niên: 950k VNĐ; – Phí rút tiền mặt: 4%…

Hạn mức: 50 triệu – 90 triệu VNĐ. Miễn lãi suất: 45 ngày. Các loại phí: – Phí thường niên: 590k VNĐ; – Phí rút tiền mặt: 4%…

Hạn mức: 90 triệu – 1 tỷ VNĐ. Miễn lãi suất: 45 ngày. Các loại phí: – Phí thường niên: 990k VNĐ; – Phí rút tiền mặt: 4%…

Hạn mức: 10 triệu – 50 triệu VNĐ. Miễn lãi suất: 45 ngày. Các loại phí: – Phí thường niên: 390k VNĐ; – Phí rút tiền mặt: 4%…

Hạn mức: 90 triệu – 1 tỷ VNĐ. Miễn lãi suất: 45 ngày. Các loại phí: – Phí thường niên: 950k VNĐ; – Phí rút tiền mặt: 4%…

Hạn mức: 10 triệu – 50 triệu VNĐ. Miễn lãi suất: 45 ngày. Các loại phí: – Phí thường niên: 150k VNĐ; – Phí rút tiền mặt: 4%…

Hạn mức: 50 triệu – 90 triệu VNĐ. Miễn lãi suất: 45 ngày. Các loại phí: – Phí thường niên: 500k VNĐ; – Phí rút tiền mặt: 4%…

Hạn mức: 10 triệu – 50 triệu VNĐ. Miễn lãi suất: 45 ngày. Các loại phí: – Phí thường niên: 300k VNĐ; – Phí rút tiền mặt: 4%…

Hạn mức: 50 triệu – 150 triệu VNĐ. Miễn lãi suất: 45 ngày. Các loại phí: – Phí thường niên: 150k VNĐ; – Phí rút tiền mặt: 4%…

Hạn mức: 100 triệu – 500 triệu VNĐ. Miễn lãi suất: 45 ngày. Các loại phí: – Phí thường niên: 800k VNĐ; – Phí rút tiền mặt: 4%…

Hạn mức: 50 triệu – 100 triệu VNĐ. Miễn lãi suất: 45 ngày. Các loại phí: – Phí thường niên: 250k VNĐ; – Phí rút tiền mặt: 4%…

Hạn mức: 10 triệu – 50 triệu VNĐ. Miễn lãi suất: 45 ngày. Các loại phí: – Phí thường niên: 299k VNĐ; – Phí rút tiền mặt: 4%…

Hạn mức: 10 triệu – 200 triệu VNĐ. Miễn lãi suất: 45 ngày. Các loại phí: – Phí thường niên: 599k VNĐ; – Phí rút tiền mặt: 4%…

Hạn mức: 50 triệu – 1 tỷ VNĐ. Miễn lãi suất: 45 ngày. Các loại phí: – Phí thường niên: 1.2tr VNĐ; – Phí rút tiền mặt: 4%…

Hạn mức: 50 triệu – 500 triệu VNĐ. Miễn lãi suất: 45 ngày. Các loại phí: – Phí thường niên: 499k VNĐ; – Phí rút tiền mặt: 4%…

Hạn mức: 10 triệu – 200 triệu VNĐ. Miễn lãi suất: 45 ngày. Các loại phí: – Phí thường niên: 199k VNĐ; – Phí rút tiền mặt: 4%…

Hạn mức: 100 triệu – 1 tỷ VNĐ. Miễn lãi suất: 55 ngày. Các loại phí: – Phí thường niên: 1.2tr VNĐ; – Phí rút tiền mặt: 3.6%…

Hạn mức: 100 triệu – 1 tỷ VNĐ. Miễn lãi suất: 45 ngày. Các loại phí: – Phí thường niên: 700k VNĐ; – Phí rút tiền mặt: 3%…

Hạn mức: 100 triệu – 1 tỷ VNĐ. Miễn lãi suất: 55 ngày. Các loại phí: – Phí thường niên: 1.2tr VNĐ; – Phí rút tiền mặt: 3%…

Hạn mức: 20 triệu – 200 triệu VNĐ. Miễn lãi suất: 55 ngày. Các loại phí: – Phí thường niên: 400k VNĐ; – Phí rút tiền mặt: 3%…

Hạn mức: 60 triệu – 1 tỷ VNĐ. Miễn lãi suất: 55 ngày. Các loại phí: – Phí thường niên: 900k VNĐ; – Phí rút tiền mặt: 3.6%…

Hạn mức: 5 triệu – 30 triệu VNĐ. Miễn lãi suất: 55 ngày. Các loại phí: – Phí thường niên: 300k VNĐ; – Phí rút tiền mặt: 3.6%…

Hạn mức: 20 triệu – 200 triệu VNĐ. Miễn lãi suất: 45 ngày. Các loại phí: – Phí thường niên: 400k VNĐ; – Phí rút tiền mặt: 3%…

Hạn mức: 10 triệu – 50 triệu VNĐ. Miễn lãi suất: 45 ngày. Các loại phí: – Phí thường niên: 300k VNĐ; – Phí rút tiền mặt: 3.6%…

Hạn mức: 30 triệu – 1 tỷ VNĐ. Miễn lãi suất: 45 ngày. Các loại phí: – Phí thường niên: 300k VNĐ; – Phí rút tiền mặt: 4%…

Hạn mức: 10 triệu – 60 triệu VNĐ. Miễn lãi suất: 45 ngày. Các loại phí: – Phí thường niên: 150k VNĐ; – Phí rút tiền mặt: 4%…

Hạn mức: 50 triệu – 1 tỷ VNĐ. Miễn lãi suất: 55 ngày. Các loại phí: – Phí thường niên: 800k VNĐ; – Phí rút tiền mặt: 4%…

Hạn mức: 200 triệu – 1 tỷ VNĐ. Miễn lãi suất: 55 ngày. Các loại phí: – Phí thường niên: 950k VNĐ; – Phí rút tiền mặt: 4%…

Hạn mức: 5 triệu – 50 triệu VNĐ. Miễn lãi suất: 55 ngày. Các loại phí: – Phí thường niên: 300k VNĐ; – Phí rút tiền mặt: 4%…

Hạn mức: 49 triệu – 495 triệu VNĐ. Miễn lãi suất: —. Các loại phí: – Phí thường niên: 550k VNĐ; – Phí rút tiền mặt: 4% số…

Hạn mức: 300 triệu – 1 tỷ VNĐ. Miễn lãi suất: —. Các loại phí: – Phí thường niên: Miễn phí VNĐ; – Phí rút tiền mặt: 4%…

Hạn mức: 10 triệu – 100 triệu VNĐ. Miễn lãi suất: —. Các loại phí: – Phí thường niên: 110k VNĐ; – Phí rút tiền mặt: 2% số…

Hạn mức: 49 triệu – 495 triệu VNĐ. Miễn lãi suất: —. Các loại phí: – Phí thường niên: 550k VNĐ; – Phí rút tiền mặt: 4% số…