Về chúng tôi

Vaytien24.vn là dịch vụ trực tuyến miễn phí để tìm kiếm và so sánh các điều kiện cho vay giữa các tổ chức tài chính vi mô (MFI) và các ngân hàng tại Việt Nam.

Vaytien24.vn là một nguồn thông tin giúp mọi người vay tiền theo các điều khoản tối ưu từ các tổ chức tài chính đáng tin cậy. Tại đây bạn có thể xem các ưu đãi có sẵn tại Việt Nam, độc lập so sánh chúng trực tuyến, chọn khoản vay phù hợp nhất cho bất kỳ mục đích nào. Chúng tôi không phải là một tổ chức tài chính hoặc ngân hàng. Mục tiêu của chúng tôi là thông báo cho bạn, giới thiệu cho bạn các ưu đãi của các tổ chức tín dụng đáng tin cậy.

Chia sẻ bài viết này