Hạn mức: 10 triệu – 49 triệu VNĐ. Miễn lãi suất: 45 ngày. Các loại phí: – Phí thường niên: 250k VNĐ; – Phí rút tiền mặt: 4%…

Hạn mức: 10 triệu – 49 triệu VNĐ. Miễn lãi suất: 45 ngày. Các loại phí: – Phí thường niên: 120k VNĐ; – Phí rút tiền mặt: 4%…

Hạn mức: 10 triệu – 49 triệu VNĐ. Miễn lãi suất: 45 ngày. Các loại phí: – Phí thường niên: 120k VNĐ; – Phí rút tiền mặt: 4%…

Hạn mức: 50 triệu – 300 triệu VNĐ. Miễn lãi suất: 45 ngày. Các loại phí: – Phí thường niên: 200k VNĐ; – Phí rút tiền mặt: 4%…

Hạn mức: 50 triệu – 300 triệu VNĐ. Miễn lãi suất: 45 ngày. Các loại phí: – Phí thường niên: 200k VNĐ; – Phí rút tiền mặt: 4%…

Hạn mức: 100 triệu – 1 tỷ VNĐ. Miễn lãi suất: 50 ngày. Các loại phí: – Phí thường niên: 800k VNĐ; – Phí rút tiền mặt: 4%…

Hạn mức: 100 triệu – 300 triệu VNĐ. Miễn lãi suất: 50 ngày. Các loại phí: – Phí thường niên: 400k VNĐ; – Phí rút tiền mặt: 4%…